Hội thảo tư vấn và chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam hiện nay

Hội thảo tư vấn và chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam hiện nay

Sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn mới có kết quả nhiều hay ít, thành công hay thất bại, phụ thuộc chử yếu vào nguồn nhân lực nông thộn trong khi đó nguồn nhân lực nông thôn hiện nay của ta lại còn đang rất yếu kếm. Năng xuất lao động nông nghiệp và nông thôn của ta đang quá thấp so với năng suất lao đông nói chung và so với các nước lân cận. Làm thế nào để phát triển nguồn nhân lực nông thôn, nguồn lực nào cần được huy động, phương pháp nào cần được áp dụng và các lĩnh vực nào cần được phát động …đang là những tiêu điểm hiện nay.
^ Về đầu trang