Thông tin cập nhật

Cuộc họp toàn thể thành viên lần thứ tư của ViêtDHRRA

Cuộc họp toàn thể thành viên lần thứ tư của ViêtDHRRA
ViêtDHRRA bắt đầu các hoạt động từ 1999 với 9 tổ chức thành viên. Sau 17 năm nay đã có 19 thành viên và đã có 4 lần hội nghị toàn thể, kể cả lần này. Các cuộc họp chủ yếu kiểm điểm, đánh giá kết quả công việc đã làm các năm vừa qua và bàn kế hoạch công việc cho các năm tiếp theo. Hội nghị cũng xem xét kiện toàn Ban điều hành và Ban thư ký nếu cần thiết và kết nạp các thành viên mới. Các cuộc họp thường có đại diện của Văn phòng AsiaDHRRA tham dự.

 

          Trong các ngày 23 và 24 tháng Ba năm 2017, tại Hà Nội, đã tiến hành cuộc họp toàn thể các thành viên lần thứ tư, của Mạng lưới Tình nguyện Phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam (viêtDHRRA)

  Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và cán bộ của 15 trong số 19 tổ chức thành viên chính thức của mạng lưới, Ban Chủ nhiêm và Tổ Thư ký.

   Khách mời của Hội nghị là đại diện của Văn phòng AsiaDHRRA gồm Bà Marlene Ramirez, Tổng Thư ký AsiaDHRRA, và Ông Noy Villas, chuyên viên của Văn phòng AsiaDHRRA theo dõi các dự án .

  Toàn bộ thời gian của cuộc họp đã được tập trung cho 3 mảng các nội dung chính gồm :

          1. Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiên 5 cụm công việc “Phát triển nguồn nhân lực nông thôn” của các thành viên và khối văn phòng mạng lưới, trong thời gian từ cuộc họp toàn thể lần thứ III (năm 2009) đến nay, do GS TS Bùi Quang Toản, chủ nhiệm ViêtDHRRA, trình bầy.

         2. Ý kiến đánh giá của Ban Thư ký AsiaDHRRA về hoạt động của ViêtDHRRA trong mạng lưới AsiaDHRRA  những năm vừa qua và gợi ý, đề xuất công việc cho ViêtDHRRA thời gian tới, do Bà Marlene Ramirez, Tổng Thư ký AsiaDHRRA trình bầy..

         3. Ý kiến bổ xung bản báo cáo tổng hợp và đề xuất các hoạt động giai đoạn sắp tới của các thành viên. Tất cả 15 thành viên đều đã có ý kiến.

          Kết thúc cuộc họp toàn thể các thành viên đã nhất trí cao bản đề án về hoạt động của mạng lưới trong 5 năm tới (2017-2022) gồm 5 mảng công việc chính được tóm tắt như sau :

         1/.Tăng cường nghiên cứu, điều tra thực địa, thực tế, nắm bắt kịp thời diễn biến thực tiễn, tổng hợp , phân tích ,đánh giá… phục vụ cho các hoạt động vận động chính sách, ra các quyết định và xây dựng lực lượng, chủ yếu tại cơ sở.

          2/.Đẩy mạnh công việc huấn luyện, tập huấn, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức, kể cả lãnh đạo quản lý các thôn bản, ở cơ sở, ưu tiên thế hệ trẻ và các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

  Để nâng cao chất lượng đào tạo sẽ đặc biệt chú ý việc huấn luyện đào tạo các giảng viên, việc soạn thảo các tài liệu tập huấn và việc thực hành.

          3/.Tổ chức càng nhiều càng tốt, tại cơ sở, (ưu tiên các vùng sâu , vùng xa), các cuộc hội thảo, trao đổi trên đồng ruộng, thảo luận nhóm, tham quan chéo, triển lãm, trưng bầy, trao đổi kinh nghiệm và sản phẩm, các cuộc hội thi… giữa các cộng đồng, các địa phương. Tôn trọng truyền thống,  tập quán, và các di sản văn hóa và nhân văn. Bảo về môi trường, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

          4/. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng các điển hình mẫu, chủ yếu ở quy mô nông hộ, nhóm nông hộ và cư dân nông thôn và quy mô cộng đồng. Đề cao “Tình làng nghĩa xóm”, chung sức, giúp nhau xóa nghèo, làm giầu, xây duwnh nông thôn mới bền vững.

         5/. Tận dụng mọi khả năng các phương tiện thông tin đại chúng : sách, tạp chí, báo, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, tranh ảnh, tờ rơi, ca hát, hội diễn, …để tuyên truyền, giới thiệu, vận động, phổ biến, truyền đạt rộng rãi các nội dung, các thành tích, các kinh nghiệm, các hình ảnh, các điển hình về xây dựng nguồn nhân lực nông thôn…ở trong nước, ở trong vùng và trên thế giới.

         Rất nhiều ý kiến tập trung nhấn mạnh những nét mới như: công cuộc vận động lập nghiệp của thế hệ trẻ, nguồn nhân lực của các cộng đồng dân chài ven biển hay phong trào quần chúng phản biện chính sách.

         Hội nghị đã cử ra ban chủ nhiệm mới gồm ba người: GS TS Bùi Quang Toản  (Chủ nhiệm), PGS TS Nguyễn Xuân Hồng và TS Phạm Thanh Hải (Phó Chủ nhiệm) và Tổ Thư ký gồm các cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ: Hoàng Viết Mười, Vũ Đăng Quý và Trần Hồng Thanh ( trong khi chưa cử được người thay thế cố Tổng Thư ký Dương Anh Tuyên).

        Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện (CAEV) tiếp tục là thành viên điều phối của ViêtDHRRA.

 

 Văn phòng CAEV-VietDHRRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      

^ Về đầu trang